Livsprojektet

Biblioteket

I mitt ”bibliotek” står det ungefär fyrahundra böcker. Det står faktiskt många fler där men fyrahundra av dem handlar om livet och människors utveckling och förändring. Utöver de fyrahundra som står hemma hos mig är det säkert lika många till som jag läst om jag ser till alla de böcker om filosofi, psykologi, andlighet, ledarskap, mental träning, hälsa och fysisk träning, kost, personlig utveckling, organisationsutveckling, relationer och ekonomi som jag i andra sammanhang fått till mig. Det närmar sig med all säkerhet tusen böcker. Om jag dessutom tänker på att jag har läst många av dem, kanske de flesta, två eller fler gånger blir det många ord som landat i mitt sinne, skapat underlag för eftertanke, klokhet och erfarenhet och är idag den grund jag står på i det projekt som är mitt liv, mitt Livsprojekt.

Det främsta värdet ser jag i att det gjort mig oerhört ödmjuk inför insikten om hur mycket det finns att förstå och hur lite jag faktiskt förstår. I ett perspektiv kan det vara nedslående eftersom det skapar en känsla av otillräcklighet och en insikt om att jag aldrig kommer att lära mig allt, aldrig förstå allt och som en resultat- och prestationsinriktad person gör det mig ibland handlingsförlamad och frustrerad. I ett annat perspektiv innebär det däremot att drivkraften är mycket stark genom insikten om att det finns obegränsade förråd av information och kunskap att gräva ur och att möjligheternas källa som leder till min, och alla andras, utveckling och förändring aldrig är sinande.

I det frustrerade perspektivet nådde mitt läsande vid en tidpunkt ett läge som skapade en situation av tvivel. Ett tvivel på själva värdet av alla de tankar och funderingar som det skapade, på min förmåga att hantera värdet och på tron att det jag lärt mig är sunt. Samtidigt som tvivlet frodades hamnade jag i en sorts beroende av sökandet efter ännu mer kunskap i böckerna om utveckling och förändring. Det blev en flykt in i en annan värld, som ett sätt att skapa förändring utan att göra något. Utöver läsandet tillfredställde jag beroendet genom att gå på föreläsningar, utbildningar och kurser inom områden som handlade om samma saker.

Allt detta, att läsa, gå på föreläsningar, utbildningar och kurser är nödvändiga och tveklöst mycket värdefulla och inspirerande faktorer i en process att ”hitta” sig själv, att skapa ett liv som bygger på de rätta grunderna för mig och alla omkring mig. Jag vill inte ha något av detta ogjort och jag kommer att fortsätta läsa och söka livet ut. Problemet är när alla dessa aktiviteter får ett egensyfte, när exempelvis läsandet blir ändamålet och själva syftet i stället för att vara en byggsten till plattformen där jag med konkreta handlingar genomför förändringar i mitt eget liv. En flykt från att ta tag i det egna livet, en rädsla för att bryta invanda mönster och präglingar, att kliva utanför det manus som jag valt att följa i prestationen att spela min ”roll” i pjäsen om mitt liv.

Successivt började jag förstå att det var en ohållbar, och rent destruktiv, väg. Mitt konsumerande av litteratur och deltagande i andra forum om utveckling och förändring liknade en missbrukares behov av konstant tillgång till det beteendet eller den substans som det enskilda beroendet handlar om. Dessutom började jag förstå att behovet, och beroendet, ökade i takt med konsumtionen. När jag exempelvis närmade mig slutet av en bok sökte jag nästa bok innan jag nått slutet så att jag hela tiden kunde stanna kvar i flykten genom att direkt öppna nästa bok. Jag insåg att ingen verklig och hållbar utveckling och förändring i mitt liv kommer att ske innan jag medvetet och konkret förflyttar mig från en punkt till en annan; fysiskt, mentalt/själsligt, yrkesmässigt, ekonomiskt och socialt. Den förflyttningen måste ske baserat på medvetna val och relevanta handlingar. Utan medvetna val och relevanta handlingar kan jag, kommer jag garanterat, leva hela livet i en väntan på den förändring och den utveckling jag söker, oavsett hur många böcker jag läser eller hur många kurser och utbildningar jag deltar i.

 

Just Do It

Det finns ju ett välkänt internationellt företag som har en slogan som sammanfattar det hela på ett tydligt sätt; ”Just Do It”. Så enkelt är det faktiskt, men det betyder inte att det är lätt. Det enkla är just det; det är bara att göra det, ingen eller inget utanför mig själv hindrar mig. Det svåra är att bryta alla mönster och präglingar som jag låter styra och dominera min personlighet och som hindrar mig från att just bara göra det. Jag brottades länge och tufft, och gör så till viss del fortfarande, med detta i bland till synes oöverstigliga ”monster”. Efterhand började jag dock komma till insikt om att jag nått vägs ände. Livet kändes allt mer trångt och begränsat och ju mer jag läste och sökte efter svaren desto mer växte min ångest inför min maktlöshet. Jag stannade upp, satt mig ner och funderade över vad det var som saknades. Kunskap fanns, viljan fanns, behovet fanns, öppenheten inför det jag inte förstod fanns. Ändå kom jag inte närmare det jag sökte och tankarna började cirkulera kring rädslan om att jag aldrig skulle ta mig vidare.

Nyckeln för min del blev när jag upptäckte vad det var som jag saknade; ett verktyg, ett stöd, i arbetet med att omsätta all kunskap, vilja, behov och öppenhet i handling i just min vardag och min verklighet. Jag behövde ett stöd som jag kunde luta mig mot efter det att jag hittat inspiration och motivation till förändring och utveckling bland annat genom att läsa. Jag insåg även att all utveckling och förändring som människa är en konstant pågående process som pågår hela livet; ett projekt som aldrig blir klart, ett Livsprojekt.

Nyckeln till Livsprojektet, det som fick mig att förstå vad som saknades, är faktiskt en tomat på en finare restaurang. Den tomaten fick mig att förstå den disharmoni som mitt liv bestod av, den brist på samspel mellan mina inre äkta värderingar och behov, min själ, och den roll jag hade valt i det ”verkliga” livet här och nu, eller rättare sagt där och då.

Utifrån det skapade jag detta verktyg, en utbildning som handlar om att varje individ först identifierar sig själv och sin livssituation, skapar sina egna handlingsplaner, kartor som slutligen leder fram till de mål och visioner som är resultatet av förändringsresan från dagens nu till framtidens nu.

Livsprojektet bygger på att verklig framgång handlar om att skapa harmoni i livets alla delar. Att vara framgångsrik i ett ekonomiskt perspektiv leder inte per automatik till ett lyckligt liv om exempelvis den fysiska kroppen inte mår bra, om relationerna i familjen inte fungerar eller om den mentala och själsliga hälsan vacklar. För att skapa verklig framgång i livet behöver vi se till livets alla delar. Jag valde då att dela upp Livsprojektet i fem huvudområden som alla får lika mycket värde: fysik, mentalt/själ, karriär, ekonomiskt och socialt.

Genom att skapa välmående inom, och harmoni mellan, dessa livsområden får jag energi och kraft att skapa precis det liv jag önskar. För att göra det startar processen med att ta reda på vad det är jag vill med mitt liv, och för att hitta rätt mål i livet är det viktigt att vara klar över vad jag ser som framgång.

 

Verktyget

Livsprojektet är upplagt i tre delar med sammanlagt tio steg i förändringsprocessen. Den första delens tre steg handlar om nuet, att hitta, konstatera och, kanske viktigast, att acceptera vem jag är idag och var jag befinner mig; helt enkelt fastställa var min startpunkt på resan är belägen. Utifrån min startpunkt bestämmer jag sedan i de fem stegen i del två vart jag ska. I de avslutande helt avgörande och ständigt pågående två stegen i del tre arbetar jag konsekvent med att följa och revidera de kartor jag skapat i del två. För att kunna förflytta mig mellan två punkter är det helt avgörande att jag vet varifrån jag startar, att jag har en karta jag litar på och framför allt att jag målmedvetet och disciplinerat följer den kartan.

Jag tror ärligt och uppriktigt att vi kan uppnå allt i livet som vi verkligen önskar. Jag har också en klar uppfattning om att ett positivt sinne förstärker mina möjligheter att nå mina mål, men jag är även medveten om svårigheterna att se det positiva, och tron på möjligheterna att nå dit jag vill, i många lägen i livet. Jag möts av motgångar och sorger, det är en del av livet. I dessa stunder är det viktigt att tillåta även de känslor som normalt kallas för negativa; sorg, ilska, rädsla. I förändringsprocesser sker mycket inom mig. Jag ska bryta gamla mönster, jag kommer kanske att upplevas som annorlunda av de som står mig nära och de upplever att de inte känner igen mig. Allt detta, och mycket mer, innebär att jag riskerar att backa och avstå från att förverkliga mina drömmar. De kan upplevas som alltför stora, omöjliga att uppnå. Kritiken som jag möter kan väcka egot som omedelbart börjar processen med att få mig att förstå det omöjliga i mina idéer.

Ju offensivare och mer omfattande mina mål och planer är desto större är ”risken” att jag möter alla dessa utmaningar. Livsprojektet bygger på att jag i grunden känner en trygghet i att hela tiden hålla processen på en nivå som innebär att jag har kontroll på de förändringar som sker genom att lita på att mina mål är de rätta och att de vilar på mina rätta värderingar och integritet. Mina ”kartor” utgår hela tiden från den verklighet som jag för tillfället befinner mig i. Utveckling kan enbart ske genom att förändra det nu som jag just nu befinner mig i till ett nytt nu i en nära eller mer avlägsen framtiden, och jag gör det med små men målmedvetna och offensiva steg. Jag utgår hela tiden från de förutsättningar som jag just för stunden har, jag tar ett steg i taget i en takt som innebär att jag hela tiden känner mig trygg. Utmanad och prövad, men inspirerad och trygg i vetskapen att jag klarar det jag föresätter mig, precis som när jag lärde mig att cykla.

Min ambition med Livsprojektet var initialt att skapa ett verktyg för min egen del som en väg att nå dit jag ville. När jag insåg hur värdefullt det var för mig, och hur väl denna strategi fungerade, ville jag ge andra samma möjlighet. Jag har nu under ett antal år arbetat med detta som underlag i utvecklings- och förändringsprocesser i olika sammanhang där människor, både enskilda och organisationer, skapat hållbar förändring med hjälp av Livsprojektet. Har du funderingar eller är nyfiken hur detta skulle fungera för dig, hör gärna av dig, det skulle betyda mycket för mig.